Narva linn


Aasta klassijuhataja on Narva Eesti Gümnaasiumi õpetaja Tiiu Assafrei

8. oktoobril toimus Jõhvi Kontserdimajas üleriigiline Aasta Õpetaja auhinnagala "Eestimaa õpib ja tänab".
Aasta Õpetaja gala eesmärk on esile tõsta haridustöötajaid ja hariduse toetajaid, kes panustavad noorte heasse käekäiku ja kelle töö on teistele eeskujuks. Tunnustuskonkursile said kandidaate esitada kõik soovijad, kokku tehti seda enam kui 900 korral. Parimatest parimate väljaselgitamiseks tegid tööd maakondlikud komisjonid, kõrghariduse komisjon ja seejärel üleriigiline komisjon, kuhu kuulusid haridusega seotud organisatsioonide esindajad.
Galal jagati tunnustust järgmistes kategooriates: aasta lasteaiaõpetaja, aasta klassiõpetaja, aasta põhikooliõpetaja, aasta gümnaasiumiõpetaja, aasta kutseõppeasutuse õpetaja, aasta klassijuhataja, aasta õppeasutuse juht, aasta õppejõud, aasta suunaja, aasta hariduse sõber, aasta tegu hariduses, aasta õppurid ning aasta juhendaja.


Foto: Haridus- ja Teadusministeerium (www.hm.ee/et/gala)
Aasta klassijuhataja on Narva Eesti Gümnaasiumi õpetaja Tiiu Assafrei.

Tiiu klassis õpib palju lapsi, kelle emakeel ei ole eesti keel. Oma hoolivuse, osavõtlikkuse ja pühendumusega on Tiiu loonud klassis mõistva ja toetava õhkkonna, mis julgustab lapsi suhtlema ning avatud olema. Lastes on kinnistunud õlatunne, üksteist toetatakse ja usaldatakse.
Tiiu toetab õpilaste initsiatiivi, arutab õpilastega ühistegevusi ja arvestab nende ettepanekutega. Tema jaoks on oluline lastes tervikliku maailmapildi kujundamine. Uurimise ja avastamise kaudu soodustab Tiiu laste vaimset arengut ning avardab silmaringi. Tutvustamaks erinevaid elukutseid ning andmaks ülevaadet valikuvõimaluste mitmekesisusest, on Tiiu korraldanud kohtumisi erinevate elualade esindajatega.
Tänu Tiiu tegevusele on arenenud laste loodushuvi. Laste poolt rajatud klassiaias kasvatatakse köögiviljataimi, mille eest hoolitsedes õpivad lapsed ühtlasi vastutust ning lugupidamist elava looduse vastu. Huvitav ja laste poolt armastatud on Tiiu poolt algatatud öölugemise traditsioon, mille puhul kogunetakse mõned korrad aastas kokku, et üksteisele põnevaid jutte lugeda ja rääkida.
Oluline on Tiiu panus ka kohaliku kogukonna ühtehoidmisel. Koostööd tehakse Narva Eesti Seltsiga. Koos tähistatakse rahvakalendri tähtpäevi, korraldatakse töötubasid.
Õpetaja Tiiu hoiab elus vanu traditsioone ja õpetab lapsi meie pärimust väärtustama. Tiiu toetab õpilaste initsiatiivi, arvestab laste ettepanekutega ja aitab kaasa nende maailmapildi kujunemisele.

Aasta haridusteo pälvinud Põltsamaa Ühisgümnaasiumis avati esimesena Eesti haridusasutustest küberkaitse õppesuund, mis akadeemilist õpet ja õpilaste tehnoloogiahuvi ühendades loob eeldused heade spetsialistide ning vastutustundlikult käituvate kodanike ettevalmistamiseks. Õpilastele korraldatakse õppekäike küberkaitsega seotud organisatsioonidesse, loodud on drooniring ja sisustatud tehnoloogiaklass. Küberkaitse õppesuuna algatajaks ja koordinaatoriks on kooli õppealajuhataja Tiia Mikson.

Aasta lasteaiaõpetajaks tituleeriti Silja Sarap Toila lasteaiast Naerumeri. Silja on õpetaja, kellega koos tunnevad lapsed end hästi, ta julgustab ja märkab kõiki. Esiletõstmist väärib Silja ettevõtlikkus – just tema ideena ja eestvedamisel toimus Ida-Virumaa lasteaedade esimene laulu- ja tantsupidu “Oleme Virumaa lapsed”.

Aasta klassiõpetajaks nimetati Salme Põhikooli algklasside õpetaja, haridustehnoloog, arvuti- ja meediaõpetuse õpetaja Merle Lepik. Merle on loominguline, innovaatiline, õpilaste võimeid ja huve arvestav õpetaja. Ta leiab igale õpilasele võimetekohase ülesande, mis toetab lapse eduelamust ja motiveerib õpilast. Tema õpilased on kodukohta austavad ja väärtustavad saarlased.

Aasta põhikooliõpetajaks kuulutati Simuna Kooli tehnoloogia- ja tööõpetuse õpetaja Jaana Palmisto. Jaana lähtub õpetamisel lapsest, tema oskustest ja huvidest. Ta on rohelise mõtteviisiga inimene, kes õpetab eluks vajalikke asju. Jaana aitab õpilastel kujuneda iseseisvalt mõtlevateks, vastutustundlikult tegutsevateks ning elus hakkamasaavateks inimesteks.

Aasta gümnaasiumiõpetaja on Gustav Adolfi Gümnaasiumi keemiaõpetaja Katrin Soika.  Katrin peab oluliseks keemiaalaste teadmiste seostamist teiste õppeainetega. Ta leiab, et parim teadmine sünnib alati sellest, kui õpilases on huvi tekitatud ning ta ise soovib ainega sügavamalt tutvuda. Katrin on kindel, et õpilase arengut toetab vanemate ja õpetaja omavaheline suhtlemine ning ausus ja avatus üksteise suhtes.

Aasta kutseõppeasutuse õpetajaks tituleeriti Raiko Kaasik Rakvere Ametikoolist. Õpilaste hinnangul teeb Raiko lihtsalt ja elulähedaselt selgeks kõik tööd, õpetab mõistma kvaliteedinõudeid ja tundma töö eest vastutust. Ta suudab luua koos õpilastega hea meeskonna, hoida motivatsiooni ja äratada huvi isetegemise vastu.

Aasta suunajaks nimetati Vanalinna Hariduskolleegiumi õppealajuhataja Kristel Üksküla, kes oma erakordse pedagoogilise vaistu ja omandatud kogemustega arvestab iga inimese eripäraga. Kristel on aidanud raskest olukorrast üle saada sadadel õpilastel, ta otsib ja leiab koostöös perekonna, tugispetsialistide ja kolleegidega iga lapse jaoks sobiva lahenduse.

Aasta õppeasutuse juht on Kiviõli I Keskkooli direktor Heidi Uustalu. Heidi peab juhina väga oluliseks töötajate rahulolu ning töötab selle nimel, et muuta koolikeskkond sõbralikuks ja usaldusväärseks. Ta on sihikindel, eesmärgile orienteeritud ning aitab jõuliselt kaasa hariduse väärtustamisele ühiskonnas.

Aasta õppejõud on Tartu Ülikooli arvutiteaduste instituudi lektor Eno Tõnisson. Ta on uuenduslikke aktiivõppemeetodeid kasutav ning oma üliõpilaste igakülgset arengut toetav õppejõud. Ta suunab üliõpilasi koostööle, õpetab arutlema ja oma vastuseid põhjendama. Eno on meisterlik õppejõud, kes õpetab sisukalt ja kaasahaaravalt.

Aasta hariduse sõbra tiitli sai SA Ida-Viru Ettevõtluskeskus, mis on haridusprogrammi “Ettevõtlik kool” algatajaks ja eestvedajaks. Sihtasutuse koordineerimisel on haridusprogrammiga liitunutest moodustunud kogu Eestit hõlmav võrgustik, kuhu on kaasatud nii koolid kui lasteaiad. Keskus peab äärmiselt oluliseks haridusasutuste ja ettevõtete koostööd.

Aasta õppuriteks kuulutati Richard Luhtaru Hugo Treffneri Gümnaasiumist, Kristel Hunt Tallinna Teeninduskoolist ja Kaisa Helena Žigurs Tallinna Muusikakeskkoolist. Richard Luhtaru võitis Koreas rahvusvahelisel loodusteaduste olümpiaadil kuldmedali, Vietnamis rahvusvahelisel bioloogiaolümpiaadil hõbemedali ja Tartus toimunud rahvusvahelisel loodusteaduste olümpiaadil võistkondliku kuldmedali. Kristel Hunt võitis Itaalias toimunud rahvusvahelisel kokkade võistlusel kuldmedali. Kaisa Helena Žigurs saavutas esimese ja teise koha harfimängus Rootsis ja Venemaal toimunud rahvusvahelistel muusikavõistlustel.

Aasta juhendajaks nimetati Riho Rannikmaa Vaeküla koolist. Riho on tunnustatud sporditegelane ja judo- ja sumotreener, kes on aastakümnete jooksul juhendanud väga paljusid lapsi.

Tunnustusürituse eestvedajateks on Haridus- ja Teadusministeerium, sihtasutus Innove ning Eesti Haridustöötajate Liit.


Haridus- ja Teadusministeerium

Lisatud 09.10.2016, 19:11
Muudetud 09.10.2016, 19:58

eelmine järgmine