Narva linn


Kultuuriosakond teavitab

Austatud koostööpartner,

seoses alates septembrist 2017 kavandatava riigipoolse huvihariduse ja huvitegevuse täiendava finantseerimisega (eelnõuga on võimalik tutvuda siin) ning Narva noorte huvihariduse ja huvitegevuse kava eelnõu koostamisega uurime meie linna huvitegevuse ja huvihariduse arendamise võimalusi. Pöördume Teie poole üleskutsega osaleda ülalnimetatud protsessis, et võimaluste olemasolul püüda üheskoos tugevdada huvihariduse ja huvitegevuse valdkonda ja suurendada Narva noorte (eelkõige vanuses 7-19 aastat) huvihariduses või huvitegevuses osalemist.

Seoses ülaltooduga Teil on võimalus esitada Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakonda Teie asutuse/organisatsiooni tegevuste ideid/kavandeid, mis vastaksid allpool kirjeldatud tingimustele.

Ootame Teilt ideid/kavandeid tegevustest, mis hakkavad pakkuma Narva noortele vanuses 7-19 aastat plaanipärase ja noorte vajadustele vastava huvihariduse või huvitegevuse teenust ning toetavad vähemalt üht alljärgmistest aspektidest:
- tegevused soodustavad Narva linna huvihariduse/ huvitegevuse teenuste kättesaadavuse ja mitmekesisuse parendamist ja suurendavad seega Narva noorte huvihariduses või huvitegevuses osalemist;
- tegevused on suunatud huvihariduses või huvitegevuses mitteosalevate noorte kaasamisele;
-tegevused on suunatud raskendatud tingimustes olevate noorte huviharidusse/huvitegevusse kaasamisele (sh toimetulekuraskustega peredes elavad noored, puudega noored, regionaalsest paiknemisest tingitud erivajadustega noored jms).

Tegevustel peab olema konkreetne eelarve, milles võivad olla ettenähtud erinevad kulud, nt:
- transpordikulud,
- palgad,
- vahendite soetamise kulud,
- osalustasude vähendamise/katmise kulud,
- informeerimisega seotud kulud jms.

Kuid vastavalt riigipoolse huvihariduse ja huvitegevuse täiendava finantseerimise eelnõus määratletud tingimustele eelarves ei tohi olla esitatud:
- kinnisvara ja sõiduvahendite omandamise või kasutusse võtmise kulud;
- hoonete ja rajatiste ehitamise kulud;
- kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud.

Ideede olemasolul palume Teid esitada tegevuste kavandeid (vastavalt lisatud vormile) e-posti aadressile anastassia.yakovleva@narva.ee hiljemalt 10.04.2017.a.

Lisatud 16.03.2017, 14:16
Muudetud 16.03.2017, 15:23

eelmine järgmine