Narva linn


Gaasiohutuse meelespea kodutarbijale

Kodutarbija gaasiseadmeid- ja paigaldisi tuleb ohutuse tagamiseks lasta pädeval spetsialistil regulaarselt kontrollida ja hooldada. Oluline on teada, et gaasitöid (projekteerimine, ehitamine, paigaldamine, demonteerimine, remontimine jms) ei tohi mingil juhul teha ise, neid võib teha üksnes eripädevusega isik, kellel on majandustegevuse registris vastav registreering.

Eranditult kõikide sel aastal aset leidnud traagiliste õnnetuste põhjuseks on korterisisese gaasipaigaldisega seotud omavoliline ventilatsiooni ja suitsulõõride ümberehitamine või gaasiseadme suitsugaaside juhtimine valesse lõõri. Oluliseks teguriks on ka väike ruum, kus ei ole tagatud gaasiseadmele vajalik õhuvahetus. Selliste õnnetuste toimumist sel aastal võib pidada erakordseks. Tehnilise Järelevalve Amet (TJA) on kogunud gaasiga seotud juhtumite statistikat ning neid juhtumeid analüüsinud 8 aastat ning selle aja jooksul ei ole analoogseid juhtumeid olnud.

Gaasiseadmetele ja –paigaldistele kehtestatud nõuete ja ohutuse tagamise eest vastutab alati omanik. Korterisiseste seadmete puhul on selleks korteriomanik, ühiskasutuses olevate seadmete puhul vastutavad kõik korteriomanikud ühiselt. Igasugune korterisisene gaasitöö tuleb kooskõlastada kortermaja kaasomanike ning korteriühistuga.

Ohutuse ja seadmete töökindluse tagamiseks peab kodutarbija pöörama tähelepanu järgnevale:

Kontrollid ja hooldamine:
Reeglina tuleb kodutarbija gaasiseadmeid ja –paigaldisi lasta spetsialistil kontrollida ja hooldada kord aastas, täpsema info selle kohta leiab iga konkreetse seadme kasutus- ja hooldusjuhendist. Kõige tüüpilisemad kodutarbija gaasiseadmed on gaasiveesoojendi, gaasipliit ja gaasikatel.

Audit on tehniline kontroll, mille eesmärk on tuvastada gaasipaigaldise ja gaasiseadme tehniline korrasolek, ettenähtud otstarbel ja viisil kasutamise ohutus ning võimalikud olulised puudused. Kui kodutarbija gaasipaigaldisel puudub kasutusele võtmisele eelneva auditi (tehnilise kontrolli) protokoll, tuleb lasta gaasipaigaldisele audit teha. Kontrolli ja auditit teostab
- Inspecta Estonia OÜ- esindused asuvad Tallinnas (tel: 6599470), Tartus (tel: 7427113), Pärnus (tel: 4459788) ja Jõhvis (tel: 3322111).
- Tehnoaudit OÜ- tellimused võetakse vastu e-postiga info@tehnoaudit.ee või helistades +372 5221933.

Ohunäitajate ilmnemisel tuleb koheselt tellida gaasitöö.

Levinud ohunäitajad:
• Gaasiseadmed, torustikud ja nende ühenduskohad lekivad;
• Gaasiseadmed on hooldamata;
• Suitsulõõrid on ummistunud;
• Mitteküllaldane tõmme ja/või ventilatsioon gaasiseadme kasutamisel, gaasiseadme kasutamine liiga väikeses ruumis;
• Ruumis on gaasile iseloomulik lõhn;
• Torustik on vigastatud või korrodeerunud;
• Torustikus on kasutatud gaasile ebasobilikke materjale.

Ohunäitajate ilmnemisel tuleb pöörduda spetsialisti poole, et tuvastada probleemi põhjus ja teha vastav gaasitöö.

Gaasitöid ei tohi ise teha! Neid võib teostada üksnes ettevõte või isik, kellel on majandustegevuse registris gaasitööde teostaja registreering. Gaasitööde teostaja saab valida majandustegevuse registrist: http://mtr.mkm.ee/.

Gaasitöödeks on gaasiseadme projekteerimine, valmistamine, ehitamine, paigaldamine, demonteerimine, seadistamine, katsetamine ja remontimine ning muu selline töö, mis mõjutab seadme omadusi ja mis ei ole seadme kasutamine.

Mida teha gaasilekke avastamisel ja gaasilõhna tundmisel:
• Võimalusel sulgeda gaasi juurdevool;
• Tuulutada ruume akende ja uste avamisega;
• Mitte kasutada ruumis lahtist tuld ega elektrit;
• Eemalduda ohtlikust piirkonnast;
• Informeerida ohust teisi inimesi, häirekeskust (112);
• Võimalusel lülitada ohtlikust piirkonnast välja elekter.

Vastutus:
Korteriühistu vastutab eluhoone trepikodades oleva gaasitorustiku nõuetele vastavuse eest, juhul kui lepingutega ei ole määratud teisiti. Gaasipaigaldisele, mis on üle 15 aasta vana ja asub kortermaja ühiskasutuses olevates ruumides, tuleb teostada audit ning seda korrata hiljemalt iga 4 aasta järel. Gaasipaigaldistega seotud suitsugaaside lõõride puhastamist tuleb teha üks kord aastas pädeva korstnapühkija poolt. Korterisisese gaasipaigaldise (gaasitorustik koos gaasiseadmetega) nõuetele vastavuse eest vastutab iga gaasipaigaldise omanik ise.


Tehnilise Järelevalve Amet

Lisatud 02.08.2016, 10:32
Muudetud 02.08.2016, 10:55

eelmine järgmine