Narva linn


Maanteeameti projektikonkurss

15. augustil 2016 on järgmine liiklusohutusprojektide esitamise tähtaeg tegevusteks, mis toimuvad perioodil 15. september kuni 30. november käesoleval aastal.

Kui Teil on huvitavaid mõtteid ja ideid, kuidas suurendada liiklusohutust oma piirkonnas või üle-eestiliselt, siis kirjutage kindlasti oma ideest meile projekt. Et kindel olla, et kõik on taotluses korrektne, saada oma projekt kohalikule Maanteeameti ennetustöötajale. Nõustame Teid hea meelega projekti kirjutamisel.


Projektikonkurss on üle-eestiline ning taotlused on oodatud järgmistel teemadel:

1. Kodanikualgatuse toetamine liiklusohutuse tagamisel ja liikluskultuuri edendamisel:
• paikkonna elanike liikluskäitumuslike harjumuste sihipärane mõjutamine interaktiivsete tegevuste, ühistegevuse, ürituste jm kaudu;
• elanike liiklusohutusalane teavitamine, koolitamine ja kaasamine paikkonna liiklusohutusalastesse tegevustesse;
• noorte poolt algatatud projektid, mis on suunatud paikkonnas eakaaslaste liiklusharidusalaste teadmiste ja oskuste parendamisele (liiklusteema võib olla üks osa suuremast läbiviidavast projektist).

2. Uuenduslike ideede, koolituste jm tegevuste toetamine:
• uute efektiivsete, innovaatiliste liiklusohutus- ja liikluskasvatusalaste ideede, tegevusteks võimaluste ja liikluskasvatusalastele probleemidele lahenduste leidmine ning nende teostamise toetamine;
• tegevused ja koolitused erinevatele sihtrühmadele ja riskirühmadele liikluses (nt lapsed, noored, eakad, pered või hoopis jalakäijad, jalgratturid, autojuhid jne).

3. Paikkonnas liikluskasvatuseks tingimuste parendamine, õppeasutuste arendustegevus:
• järjepideva liiklushariduse tagamiseks tingimuste loomine, haridusasutuse vastav arendustegevus (liiklushariduse lõimimine õppeprotsessi, õppevahendid, toetavad üritused, koostöötegevused jms);
• liiklusväljakute rajamine omavalitsuse avalikku ruumi või haridusasutuse juurde.

Täpsema info projektikonkursi tingimuste, taotluse vormi ning näpunäiteid leiad aadressilt:
http://www.liikluskasvatus.ee/taiskasvanud/projektikonkurss/.

Pärast augustit on järgmine taotlusvoor 15. detsembril 2016, milles saab taotleda toetust tegevusteks perioodil 15.01-30.11.2017. Kellel on huvi esitada projekti liiklusväljaku rajamiseks, siis selleks on sobiv just detsembrikuine tähtaeg, kuna markeerimistööd tehakse soojal ja kuival ajal.

Järvamaa ja Lääne-Virumaa maakondades annab nõu Diana Okas, e-posti aadress diana.okas@mnt.ee.

Ida-Virumaal Katrin Kärner-Rebane, e-posti aadress katrin.karner-rebane@mnt.ee.


Katrin Kärner-Rebane
Ennetustöö osakond
Maanteeamet
tel 5139479
katrin.karner-rebane@mnt.ee

Lisatud 02.08.2016, 14:12
Muudetud 02.08.2016, 15:17

eelmine järgmine