Narva linn


Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti teade

Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet teatab, et Narva Linnavolikogu 27.08.2020 otsusega nr 32 algatati Narva linna üldplaneeringu koostamine ja sama otsusega algatati Narva linna üldplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine.

Narva linna üldplaneeringu üldiseks eesmärgiks on linna territooriumi ruumilise arengu põhimõtete ja üldiste arengusuundade määratlemine, maakasutuse ja ehitustingimuste seadmine ning täpsustamine. Vastavalt planeerimisseaduse § 75 lõikele 2 lähtutakse üldplaneeringuga lahendatavate ülesannete otsustamisel kohaliku omavalitsuse üksuse ruumilistest vajadustest ja planeeringu eesmärgist nagu maa-aladele otstarbekaima ja jätkusuutlikuma kasutusviisi leidmine ning Narva linnas atraktiivse elamis- ja ettevõtluspiirkonna kujundamine kooskõlas kehtivate arengudokumentidega. Narva linna üldplaneeringu ja selle keskkonnamõju strateegiline hindamine koostatakse kogu Narva linna haldusterritooriumile (68,72 km²) ning planeeringuala piiriks on Narva linna administratiivpiir.

Planeerimisseaduse § 74 lõike 4 ja keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse § 33 lõike 1 punktist 2 lähtudes tuleb üldplaneeringu koostamisel läbi viia keskkonnamõju strateegiline hindamine.

Narva Linnavolikogu 27.08.2020 otsusega nr 32 terviktekstiga saab tutvuda Narva Linnavalitsuse dokumendiregistris või Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ameti arhitektuuri- ja planeerimise osakonnas (Peetri plats 5-301) tööajal.

Lisainfo:
Mait Rei
planeeringute spetsialist
Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
mait.rei@narva.ee
tel 3599062

Lisatud 16.09.2020, 11:33
Muudetud 16.09.2020, 12:42

eelmine järgmine