Narva linn


Monumentide remondi- ja korrastustöödest

Aeg-ajalt on tulnud nii Narva linnas kui ka mujal Ida-Viru maakonnas ette olukordi, kus eraisikud on soovinud erinevaid avalikke monumente omal soovil remontida või korrastada. Tihti tehakse seda headest kavatsustest lähtuvalt, et monumentide välisilmet parandada. Mõistagi esineb ka pahatahtlikke juhtumeid, kuid neid on kindlasti vähem.

Suur osa monumentidest on ajaloomälestisena riikliku kaitse all ning nende remontimist või korrastamist reguleerib muinsuskaitseseadus. See tähendab seda, et vastavaid töid võivad teha vastava pädevusega isikud ning antud tööd tuleb eelnevalt Muinsuskaitseametiga kooskõlastada. Sõltuvalt tööde iseloomust tuleb tööde teostamiseks koostada kas projekt või tegevuskava. Monumendi omavoliline korrastamine, kas siis, kui tegutsetakse headest kavatsustest lähtuvalt, on tõlgendatav mälestise rikkumisena ja seda ka siis, kui tehtud muudatused ei ole mälestist pealtnäha oluliselt kahjustavad. Juhime tähelepanu, et hoolimata õilsatest kavatsustest võib ebakompetentne monumendi konstruktsioonidesse ja välisilmesse sekkumine sellele pöördumatut kahju teha. Samuti juhime tähelepanu, et mälestise rikkumine on karistatav nagu ka mistahes riiklike või kohaliku tasandi regulatsioonide eiramine.

Lisaks on nii Narvas kui mujal Ida-Viru maakonnas hulgaliselt monumente, mis riikliku kaitse all ei ole, kuid mis on sellegi poolest olulise lokaalse tähtsusega ja ajaloolise või kunstilise väärtusega ning väärivad seetõttu säilitamist ja hooldamist. Üldjuhul kuuluvad need kohalikule omavalitsusele, kuid võivad kuuluda ka eraisikule. Kuna monumenti remontida soovivad isikud ei pruugi monumendi omandust ja kaitsestaatust ise teada, tuleks iga sellise soovi olemasolul eelnevalt pöörduda vastava ametkonna poole.

Juhul, kui monument asub Narva linna territooriumil, siis tuleb pöörduda Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ameti muinsuskaitse vaneminspektori poole; juhul, kui monument asub muude Ida-Viru maakonna omavalitsuste territooriumil, siis Muinsuskaitseameti Ida-Virumaa nõuniku poole. Vastavad ametnikud teevad kindlaks, kas monument on riikliku kaitse all või mitte ning kas kavandatavad tööd on asjakohased ja vajalikud või mitte ning otsustavad vastavalt edasise tegevuse. Juhul, kui tegu ei ole riiklikult kaitstava monumendiga, suunab ametnik töid teostada sooviva isiku kas kohalik omavalitsuse ja/või omaniku poole, kes siis vastavalt otsustab tegevuse asjakohasuse ja vajalikkuse ning edasised sammud.

Kontaktid:

Madis Tuuder
Muinsuskaitse vaneminspektor
Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
madis.tuuder@narva.ee
tel 53010518

Kalle Merilai
Muinsuskaitseameti Ida-Virumaa nõunik
kalle.merilai@muinsuskaitseamet.ee
tel 53478582

Lisatud 03.08.2020, 19:01
Muudetud 03.08.2020, 19:21

eelmine järgmine