Narva linn


Narvakad tutvuvad Eesti väikesadamate arendamise parimate praktikatega

16.-17. septembril toimus projekti “Väikesadamad iga 30 miili kaugusel – elavdatud veeturismi teenuste arendamine Soome lahe idaosas / 30 MIILI“ raames õppereis Eesti väikesadamatesse. Õppereisi eesmärgiks oli tutvuda väikesadamate poolt pakutavate teenuste ja juhtimissüsteemidega, selgitada välja parimad praktikad ning nende rakendamise võimalused Narva sadamate arendamisel.

17IX2016_Pärnu_30_miles. Foto: Natalia Orava

Narva linna, sihtasutuse Narva Sadam ja Narva noorte meremeeste klubi esindajad tutvusid Eesti väikesadamate taristu, teenistuste, juhatuse struktuuri ja arengu plaanidega. Õppereisil külastati Purtse, Eisma, ESS Kalevi Jahtklubi, Kakumäe, Pärnu Jahtklubi ja Haapsalu Veskiviigi sadamaid. Kogu õppereisi jooksul huvitusid Narva esindajad erinevate sadamate arendamise kogemustest ning vastuvõtt sadamate ja klubide poolt oli sõbralik ja koostööaldis.

Õppereisi korraldajaks oli MTÜ Eesti Väikesadamate Arengukeskus.

Pärast õppereisil osalemist rõhutas Narva linnavolikogu esimees Aleksandr Jefimov, et Eestis on praktiliselt kogu rannikul külastussadamate süsteem, taristu ja teenused piisavalt arenenud. Eestis on olemas potentsiaal jahiga reisivate turistide vastuvõtmiseks, näiteks Tallinna nelja suuremat külalissadamat külastas 2015. aasta navigatsiooniperioodil ligi 3000 väikelaeva, nendega reisis ligikaudu 10 000 külalist. Statistilistel andmetel jahiga tulev turist jätab/kulutab teiste turistidega võrreldes üsna palju raha, ligikaudu 250 eurot ööpäevas. Narvas on samuti tehtud päris suuri investeeringuid sadamate arendamisse, kuid meil on vaja veel rohkem populariseerida ja arendada Narva sadamaid - Jõesadamat ja Kulgu sadamat. Erilise mulje jätab toimuvate regattide arv teistes linnades, näiteks Pärnu korraldab 30 regatti hooajal, aga Haapsalu korraldab regati igal nädalal. Vajalik on ka mõelda jahiga seilavate turistide ligimeelitamise ja samuti regattide korraldamise peale Narvas.

SA Narva Sadam juhatuse liige Sergei Lvov arvab, et õppereis oli väga kasulik ja informatiivne ning ühtlasi märgib, et iga sadam erines teisest originaalsuse, tehnilise varustuse, arhitektuurilise ja disainilise lahenduse poolest. Sergei Lvov on kindel partnerlussuhete edaspidises arengus, sest koostöö selles valdkonnas on vajalik.

Narva Meremeeste Klubi direktor Vadim Trenin märkas sõidu ajal, et mõningates sadamates pööratakse suurt tähelepanu laste purjespordi arendamisele ning lisas, et Narva noorte meremeeste klubi ja SA Narva Sadam kavandavad edaspidi koos populariseerida sadama akvatooriumis toimuvat laste ja noorte seas.

Projekti peamine idee on Soome lahe idaosas hästi väljaarendatud Soome ja Eesti väikesadamate võrgustiku loomine. Projektis osaleb 11 partnerit – 5 Soomest ja 6 Eestist, lisaks 2 assotsieerunud partnerit. Kotka Merenduse uurimisassotsiatsioon Merikotka on projekti juhtpartner. Projekti partnerid Soomest on Merenduse uurimisassotsiatsioon Merikotka, Kymenlaakso rakendusmehaanika ülikool, Helsingi ülikool, Cursor AS, Posintra AS. Partnerid Eestist on Ida-Viru Ettevõtluskeskus, MTÜ Eisma sadam, Eesti meremuuseum, Viimsi omavalitsus, Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet, Narva-Jõesuu omavalitsus. Assotsieerunud partnerid on Lääne-Virumaa maavalitsus (Eesti) ning Soome purjetamise ja paadisõidu föderatsioon (Soome).

Projekti tegevused on suunatud turvalisuse tagamisele väikesadamates, sadamates osutatavate teenuste arendamisele, et luua soodsad tingimused ettevõtluse arenguks. Lisaks keskenduvad projekti partnerid turundustegevuste arendamisele, mis aitavad kaasa teadlikkuse tõstmisele piirkonna väikesadamate ning veeturistidele pakutatavate teenuste kohta. Kõik tegevused viiakse ellu pidades silmas sõbralikku ja kokkuhoidlikku suhtumist keskkonda.

Narva linn osaleb nii projekti ühistegevustes kui ka viib ellu oma tegevusi. Plaanis on välja töötada strateegilised dokumendid, tegevuste plaanid, juhendid Narva külalissadama efektiivseks opereerimiseks. Need dokumendid hakkavad baseeruma parimatel praktikatel ja õigusaktidel. Töötatakse välja turundus- ja reklaammaterjalid Narva külalissadama ja Soome lahe idaosa väikesadamate võrgustiku kohta. Külalissadamas paigaldatakse ujuvkaid, ostetakse päästeseadmed, korraldatakse koolitusi sadama töötajatele. Paigaldatakse vastavad skeemid/kaardid ja viidad.

Projekti elluviimise periood on 3 aastat: september 2015 – august 2018. Kogu projekti eelarve on 3 299 715,32 eurot. Narva linna osa on 168 025 eurot, millest 85% ehk 142 821,25 eurot on programmi toetus ja 15% ehk 25 203,75 eurot linna omafinantseering.

Keskläänemere programm 2014-2020 rahastab piiriülese koostöö projekte Keskläänemere piirkonnas. Programmis osalevad Soome (sh. Åland), Eesti, Läti ja Rootsi.
Programm toetab 4 tegevusvaldkonda: konkurentsivõimeline majandus, ühiste ressursside jätkusuutlik kasutamine, piirkonna hea ühendatus, oskustepõhine ja sotsiaalselt kaasav piirkond.

Info edastas:
Narva Linna arenduse ja Ökonoomika Amet
areng@narva.ee

Lisatud 27.09.2016, 08:51
Muudetud 27.09.2016, 09:27

eelmine järgmine