Narva linn


Pimeaias toimuvate ehitustööde lõpetamiseks sõlmiti 21.12.2020. a hankeleping

Projekti toetajad

2017. a augustis sõlmis Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet (edaspidi tekstis „Amet“) Narva Pimeaia rekonstrueerimiseks (II etapp) töövõtulepingu ettevõttega Sinear OÜ (praegu pankrotis).

Detsembris 2018. a kohtumäärusega nr 2-18-16419 kuulutati välja ehitustööde peatöövõtja Sinear OÜ pankrot. Võlausaldajate üldkoosolekul otsustati, et pankrotis olev ettevõte on võimeline hankelepinguga võetud kohustusi täitma ning kokkulepitud tähtajaks ehitustööd lõpetama.

Vaatamata Ameti korduvatele pöördumisetele peatöövõtjale kiiremas korras ehitustööde lõpetamiseks, Sinear OÜ (pankrotis) hankelepingust tulenevaid kohustusi ei täitnud, mistõttu 14.06.2019. a esitati trahvihoiatus koos nõudega lõpetada ehitustööd.

02.07.2019. a ütles Amet peatöövõtjaga hankelepingu üles koos leppetrahvi nõudega ja nõudis teostatud tööde täitedokumentatsiooni esitamist.

2019. a juuni algusest tegeles Amet ue riigihanke ettevalmistamise, objekti valve ja hooldamise korraldamisega. Sügisel 2019 Amet, koostöös ehitusjuhiga ja omanikujärelevalve teenuse osutajaga, tegeles täitedokumentatsiooni kontrollimisega. Kontrolli käigus selgus, et täitedokumentatsioon on puudulik ja uue ehitustööde hanke läbiviimiseks on vaja teostada ehitustööde auditi Narva Pimeaia pargis teostamata/mittenõuetekohaselt teostatud tööde mahtude määramiseks. Ehitustööde auditi teostaja leidmiseks Ametil tuli korraldada vastav hankemenetlus. Auditi teostaja leidmiseks korraldatud hange nurjus, kuna nõutud tähtajaks pakkumusi ei laekunud, ehkki kutseid hankele saadeti koguni 38-le vastavas valdkonnas tegutsevale ettevõttele.

Ehitusplatsil geodeetiliste andmete täpsustamiseks 2019. a detsembris viidi läbi vastav hange ja teostati geodeetilised mõõdistustööd. Eelnevalt olid selleks Narva Pimeaias teostatud täiendavad niitmis- ja koristustööd. Kõik ülalnimetatud tööd teostati tähtaegselt. Detsembris sõlmiti leping ehitustööde auditi teostamiseks. Auditi teostamise algsed tähtajad pikendati seoses auditi käigus tehtud avastuste ja leidudega. Täitedokumentatsiooni ja materjalide sertifikaatide puudumise tõttu audiitor pidi korduvalt teostama päringuid pankrotihaldurile, omanikujärelevalvele ja alltöövõtjatele/tarnijatele. Lisaks auditi käigus tekkis vajadus täiendavalt teostada teede geodeetilisi mõõdistustöid.

2020. a maikuu lõpus sai Narva Pimeaia ehitustööde auditi lõpparuanne valmis ning vastavalt auditi tulemustele moodustas teostamata ehitustööde maht ca 35% tööde üldmahust.

12.06.2020. a oli kuulutatud välja uus ehitustööde riigihange Narva Pimeaias ehitustööde lõpetamiseks, kuid 05.08.2020 käskkirjaga nr 1-5/7302 riigihange oli tunnistatud nurjunuks, kuna ainsa kvalifitseeritud firma pakkumus ületas tunduvalt hanke eeldatava maksumuse.

Tulenevalt nurjunud hanke tulemusest ning projekti eelarve vastavaks suurendamiseks, Amet taotles Narva Linnavolikogult 09.06.2016. a Narva Linnavolikogu otsuse nr 184 muudatust. 24.09.2020. a Narva linna Volikogu otsusega nr 43 projekti omafinantseeringu summat suurendati kuni 387 753. Projekti kogumaksumus moodustas kuni 1 368 183 eurot.

Peale kõikide nõutud kooskõlastuste saamist hankedokumentatsiooni osas, 08.09.2020. a kuulutati välja korduv ehitustööde riigihange (menetluse liik: konkurentsipõhine läbirääkimistega hankemenetlus) ehitustööde lõpetamiseks Narva Pimeaias, mille käigus esitati kaks vastavaks tunnistatud pakkumust. Parimaks tunnistatud pakkumuse esitanud pakkuja Terre Ehitus OÜ-ga sõlmiti 21.12.2020. a vastav ehitustööde hankeleping. Ehitustööde teostamiseks koos kasutusloa saamisega on planeeritud 9 kuud.

Ehitustööde lõpetamise käigus on vaja teostada: paviljoni rajamine, pargi keskväljaku ehituse lõpetamine, pargi teede ja treppide rekonstrueerimine, prügiurnide ja istepinkide paigaldamine ning põõsaste ja lillede istutamine. Rohkem infot lõpetamata ehitustööde kohta on võimalik saada riigihangete registrist (RH viitenumber 226372).

Projekt "Pimeaia pargi rekonstrueerimine, II etapp" (projekt nr 2014-2020.9.02.17-0004).
Projekti toetab Euroopa Regionaalarengu Fond meetme „Ida-Virumaa linnapiirkondade jätkusuutlik areng” kaudu (
toetuse andmise tingimused meetmes "Ida-Virumaa linnapiirkondade jätkusuutlik areng"), mille rakendusüksuseks on Riigi Tugiteenuste Keskus (RTK).
Pimeaia pargi rekonstrueerimine

Lisainfo:
Polina Erikson
Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
tel 3599046
e-post polina.erikson@narva.ee

Lisatud 30.12.2020, 12:13
Muudetud 30.12.2020, 13:08

eelmine järgmine