Narva linn


Riigimaa müügi enampakkumised Narva linnas

Maa-amet korraldab avalikul elektroonilisel enampakkumisel riigi omandis Keskkonnaministeeriumi valitsemisel olevate kinnisasjade müüki vastavalt riigivaraseadusele ja keskkonnaministri 28.04.2010 määrusele nr 14 "Keskkonnaministeeriumi valitsemisel oleva kinnisvara kasutamiseks andmise ja võõrandamise kord".

Enampakkumisel võivad osaleda ja riigimaad osta nii Eesti kui ka välisriikide kodanikud ja äriühingud, kui seadus ei sätesta neile kitsendusi kinnisasjade omandamisel. Kinnisasja omandamise kitsendamise seadusest (KAOKS) tulenevad kinnisasjade omandamise piirangud on täpsemalt kirjeldatud Maa-ameti kodulehel avaldatud enampakkumise tingimustes.

Enampakkumisel osaleja on kohustatud enne pakkumise tegemist:
1. Tähelepanelikult kinnisasja looduses üle vaatama. Kinnisasja võib looduses üle vaadata igal ajal, kui enampakkumisteates ei ole eraldi määratud konkreetse kinnisasjaga tutvumise aega ja tingimusi. Kinnisasja ja seda puudutavate andmetega tutvumata jätmise korral ei saa pakkuja hiljem väita, et ta ei olnud teadlik kinnisasja seisukorrast;
2. Tutvuma müüdava objekti kohta Maa-ameti kodulehel (klõpsates allpool konkreetse maaüksuse andmetel) avaldatud infoga, sh kitsenduste kaardil kajastuva info ja kõigi lisatud dokumentidega;
3. Küsima kohalikult omavalitsuselt teavet detailplaneeringu koostamise algatamise ja kehtestamise ning projekteerimistingimuste ja ehitusloa andmise võimaluste kohta. Müüja ei saa tagada kinnisasja senise sihtotstarbe säilimist, detailplaneeringu kehtestamist ega projekteerimistingimuste ja ehitusloa andmist;
4. Tutvuma enne registreerumist enampakkumise tingimustega ja märgistama oksjonikeskkonnas vastava märkeruudu. Sellega osaleja kinnitab, et on tutvunud ja nõustub kõikide enampakkumise tingimustega.

Pakkumisi saab esitada ainult elektrooniliselt Maa-ameti oksjonikeskkonnas aadressil www.maaamet.ee/maaoksjon alates teate avaldamisest kuni 17.01.2017 kella 11:30-ni.

Selgitavad juhendid oksjonikeskkonna kasutamise kohta on kättesaadavad oksjonikeskkonna avalehel.

Tehniliste tõrgete vältimiseks soovitame elektroonilises oksjonikeskkonnas opereerides kasutada veebilehitsejate (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari jms) uuemaid versioone. Internet Exploreri 10.0-st vanemate versioonide kasutamisel võib oksjonikeskkonnas pakkumise esitamine ebaõnnestuda. Tõrgete esinemisel soovitame vahetada veebilehitsejat või installeerida veebilehitseja uuem versioon.

Kui enampakkumisel osalemisel ja pakkumiste tegemisel esineb tehnilisi takistusi, peab pakkuja viivitamatult sellest informeerima enampakkumise teates avaldatud kontaktisikuid.

Pakkumise kinnitamisega võtab pakkuja endale kohustuse tasuda müügiobjekti eest pakutud hind ja sõlmida müügileping enampakkumise teates märgitud tingimustel ja kehtestatud tähtaja jooksul.

Enampakkumisel osalejad on oma pakkumisega seotud alates pakkumise tegemisest kuni enampakkumise tulemuste kinnitamiseni. Isik või isikud, kelle kasuks enampakkumise tulemused kinnitatakse, on oma pakkumisega seotud kuni lepingu sõlmimiseni.

Elektrooniline enampakkumine on pikeneva lõpuga. Pakkumiste esitamine lõpeb 17.01.2017 kell 11:30 juhul, kui 15 minutit enne märgitud kellaaja saabumist ei ole laekunud ühtegi uut pakkumist. Kui 15 minuti jooksul enne tähtaja saabumist laekub uus pakkumine, loetakse selle pakkumise laekumise hetk pikeneva lõpu perioodi uueks alguseks. Enampakkumine pikeneb 15 minuti võrra seni, kuni selle aja jooksul laekub uus pakkumine. Enampakkumine lõpeb siis, kui 15 minuti jooksul ei ole laekunud ühtegi uut pakkumist.

Notariaalne müügileping ja asjaõigusleping tuleb sõlmida 6 nädala jooksul alates tulemuste kinnitamisest. Müügilepingu projektiga tutvumiseks tuleb enne müügilepingu sõlmimist esitada vastav soov müüjale või notarile.

Riigivaraseaduse ja korra alusel kehtestatud enampakkumise tulemuste väljaselgitamise, riigivaraseaduse § 66 lõigetest 6 ja 7 ning § 105 lõikest 2 tulenevate eelisõiguste kohaldamise, enampakkumise tulemuste kinnitamise, tagatisraha tasumise ja tagastamise ning lepingu sõlmimise reeglid on täpsemalt kirjeldatud enampakkumise tingimustes, millega osaleja on kohustatud tutvuma enne pakkumise tegemist.

Informatsiooni müüdavate kinnisasjade ja enampakkumise osalemise kohta saab küsida enne pakkumiste esitamise tähtpäeva.

Muude enampakkumistega seotud küsimuste kohta igal tööpäeval. Informatsiooni saab küsida telefonidelt 6650782, 6650781, 6750126, 6750101.

Täiendavate küsimuste korral oksjonisüsteemi kasutamise kohta ja tehniliste küsimuste korral helistada telefonil 6650756.

Kirjalikult esitatavad küsimused müüdavate kinnisasjade või enampakkumisel osalemise tingimuste kohta tuleb esitada hiljemalt viis tööpäeva enne pakkumiste esitamise tähtpäeva e posti aadressil maaamet@maaamet.ee või postiaadressil Akadeemia 4, 51003 Tartu.

Avaliku elektroonilise enampakkumise tingimused;
Müügimenetluse tähtajad.

17.01.2017 11:30 lõppeval elektroonilisel enampakkumisel on müügis alljärgnevad kinnisasjad, lisainfo vaatamiseks klõpsa maaüksuse nimetusel:

1. Ida-Viru maakond,
Narva linn, 3. Roheline tn 7 (51102:001:0145)
2. Ida-Viru maakond,
Narva linn, Aasa tn 1 (51102:001:0151)
3. Ida-Viru maakond,
Narva linn, Lahe tn 113 (51101:001:0174)
4. Ida-Viru maakond,
Narva linn, Lehe tn 17 (51101:001:0173)
5. Ida-Viru maakond,
Narva linn, Lume tn 14 (51101:001:0171)
6. Ida-Viru maakond,
Narva linn, Lume tn 33 (51101:001:0170)
7. Ida-Viru maakond,
Narva linn, Lume tn 8 (51101:001:0172)
8. Ida-Viru maakond,
Narva linn, Nõo tn 21 (51107:004:0301)
9. Ida-Viru maakond,
Narva linn, Nõo tn 22 (51107:004:0302)
10. Ida-Viru maakond,
Narva linn, Oru tn 20 (51105:001:0149)
11. Ida-Viru maakond,
Narva linn, Palavuse tn 32 (51107:004:0298)
12. Ida-Viru maakond,
Narva linn, Pikse tn 2 (51104:002:0193)
13. Ida-Viru maakond,
Narva linn, Pikse tn 7 (51101:001:0178)
14. Ida-Viru maakond,
Narva linn, Rakvere tn 60 (51102:001:0150)

Maa-amet

Lisatud 04.01.2017, 14:20
Muudetud 04.01.2017, 15:53

eelmine järgmine