Narva linn


Narvas on suurepärane välisõhu kvaliteet

Keskkonnaagentuuril valmis Narva linna keskkonnaseisundi ülevaade, mida tutvustati 13. veebruaril Tartu Ülikooli Narva kolledžis kõigile soovijatele. Põhjalik ning interaktiivse linnakaardiga varustatud uurimus annab hinnangu viiele suuremale valdkonnale: kliimale, veele, jäätmetele, välisõhu kvaliteedile ning elurikkusele ja looduskaitse temaatikale.

Keskkonnaagentuuri direktor Taimar Ala: "Oleme keskkonnaülevaadete koostamisel võtnud suuna linnadele. Esmalt valmis eelmisel aastal ülevaade Tartust ning nüüd Narvast. Mõlemad on uudsel kujul kaardirakendusena, mis annab võimaluse vaadata linnaelanikel just nende kodukoha ümbruses paiknevaid objekte. Mõlemal puhul on koostöö linnavalitsustega olnud väga hea ning oleme saanud tööd anda neile edasiseks kasutamiseks."

Koondatud keskkonnainfo on vormistatud ja suunatud ennekõike uurimiseks ja kasutamiseks keskkonnateadlikule linnakodanikule, kes soovib oma kodulinna kohta rohkem teada saada: millises seisus on Narva jõgi, milliseid taime- ja loomaliike võib linnast leida ning kuidas on linnaositi lahendatud jäätmete kogumise süsteem.

Töö on teostatud Keskkonnainvesteeringute Keskuse (KIK) projekti "Keskkonnaagentuuri teabe jagamine keskkonnateadlikkuse tõstmiseks väljundmaterjalide kaudu" raames.


Järgnevalt on välja toodud Narva keskkonna peamised positiivsed ja negatiivsed küljed.

+ Positiivne:
♦ Linna veevaru on külluslik
♦ Ühisveevärgi joogivee kvaliteet on oluliselt paranenud
♦ Olmevee tarbimine elaniku kohta on vähenenud
♦ Balti Elektrijaama õhuheitmed on muutunud oluliselt puhtamaks
♦ Välisõhu kvaliteet on väga hea
♦ Olme- ja ohtlike jäätmete liigiti kogumine on paranenud
♦ Üks Balti Elektrijaama tuhaväli on suletud
♦ Looduslike alade osakaal ei ole vähenenud
♦ Suvine nahkhiirerohkus on Eesti suurimaid

- Negatiivne:
- Sademe- ja drenaaživee ohtlike ainete sisaldus on suur
- Heitveepuhastusjaama lämmastikuärastuse tõhusus on viimastel aastatel langenud
- Narva jõe hüdrobioloogiline seisund on väga halb
- Olme-, pakendi- ja ohtlike jäätmete liigiti kogumine on Eesti keskmisest oluliselt väheefektiivsem
- Liigirikkuse kohta puuduvad ülevaatlikud andmed

Narva linna keskkonnaülevaatega on võimalik täismahus tutvuda Keskkonnaagentuuri kodulehel.
Töö on kättesaadav ka vene keeles.


Lisainfo:
Kaia-Liisa Siimon
Keskkonnaagentuuri üldosakonna peaspetsialist
kaia-liisa.siimon@envir.ee

Lisatud 26.02.2019, 13:48
Muudetud 26.02.2019, 14:12

eelmine järgmine