Narva linn


Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ameti teade

Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet teatab A. Daumani 30 projekteerimistingimuste väljastamise kavatsusest lemmikloomade varjupaiga püstitamiseks ja avatud menetluse läbiviimisest. A.Daumani 30 alal on kehtiv detailplaneering, kehtestatud Narva Linnavolikogu 14.08.2008 otsusega nr 252. Projekteerimistingimuste andmine avatud menetlusena tuleb korraldada ehitusseadustiku paragrahvis 27 nimetatud juhul:
a) detailplaneering on vanem kui 5 aastat;
b) detailplaneeringu kehtestamise järel on muutunud planeerimisseadus;
c) detailplaneeringu kehtestamise järel on kehtestatud ehitusseadustik.

Projekteerimistingimuste väljastamise eesmärk on vastavalt EhS § 27 lg 2 täpsustada hoone detailplaneeringus käsitletud hoonestusala tingimusi - hoonestusala laiendada kuni 10% ja hoonestusala nihutada kuni 10%. Hoone ehitisealune pind ja kõrgus jäävad muutmata ja vastavad detailplaneeringule. Hoone sobitub mahuliselt ja otstarbelt piirkonna väljakujunenud keskkonda. Hoone püstitamisega ei kaasne detailplaneeringu olemuslik muutmine: ei muudeta detailplaneeringuga määratud hoone lubatud ehitisealust pinda ega kõrgust, vaid nihutatakse ja suurendatakse hoonestusala, kuid mitte rohkem kui 10% ulatuses esialgsest lahendusest. Kuna hoonestusala nihutatakse ja laiendatakse A. Daumani tn 30 kinnistu keskosa poole, siis ei avalda muudatus mõju naaberkinnistutele.

Avatud menetlus kestab kuni 12.oktoober 2020.

Projekteerimistingimuste eelnõu terviktekstiga saab tutvuda Narva Linnavalitsuse dokumendiregistris või Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ameti arhitektuuri ja planeerimise osakonnas, tööaegadel aadressil Peetri plats 5-301, Narva linn. Ettepanekuid saab esitada posti teel samale aadressile või e-posti aadressile narvaplan@narva.ee.

Projekteerimistingimuste taotluse läbivaatamine ja kinnitamine toimub Narva Linnavalitsuse istungil 14.10.2020, Peetri plats 5, kell 9:00.

Täiendavat informatsiooni saab ameti koduleheküljelt www.narvaplan.ee.


Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
narvaplan@narva.ee

Lisatud 30.09.2020, 13:00
Muudetud 30.09.2020, 13:23

eelmine järgmine