Narva linn


Konkurss peaarhitekti ametikohale

Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet kuulutab välja konkursi

PEAARHITEKTI ametikohale

Hea arhitekt!
Kui sind kõnetab Eesti ühe põnevaima linna kujundamine kaasaegsemaks, mugavamaks ja hubasemaks linnaruumiks; kui sinu töötamise põhimõtete hulka kuuluvad pühendumus, põhjalikkus ja koostöö; kui sa ei karda töökoormust ja pingeid ning omad eelnevat töökogemust nii tegevarhitekti kui ka juhina, siis on see kutse just Sinule!

Narva linn / Fotograaf Sven Začek. Tellija Narva arenduse ja ökonoomika amet
Foto: Sven Začek

Peaarhitekti peamisteks tööülesanneteks on:
1. Arhitektuuri- ja planeerimise osakonna juhtimine, sh:
• Planeeringukontseptsioonide, miljööväärtuste, arhitektuursete ja linnakujunduslike põhiprintsiipide väljatöötamise ning planeerimisalase töö korraldamine.
• Projekteerimistingimuste ja planeeringute lähteseisukohtade koostamise korraldamine.
• Üldplaneeringu koostamise, ülevaatamise ja elluviimise tagamine.
• Linna poolsete arhitektuursete, ehituslike ja linnakujunduslike tingimuste täpsustamine.
• Ehitusprojektide, planeeringutele ja projekteerimistingimustele vastavuse hindamine ja kooskõlastamine.
• Linna kunstilise kujundamise põhimõtete väljatöötamise ja kujundustööde koordineerimine ja kooskõlastamine.
• Muinsus- ja keskkonnakaitse tegevuse korraldamine linna territooriumil.
• Keskkonnamõjude hindamisega seotud tegevuste koordineerimine.
• Geoinfosüsteemide arendamisega seotud tegevuste koordineerimine.
• Nõustamine planeerimis- ja ehitusalastes küsimustes, esitatud taotluste, avalduste, päringutele, taotlustele jms vastamine või vastamise korraldamine.
• Linnavalitsuse ja linnavolikogu otsuste eelnõude koostamine, nende esitamine vastuvõtmiseks ning ettekandmine halduskogu istungitel.
• Seisukoha andmine kinnistu piiride määramise ja muutmise ning munitsipaalmaa võõrandamise ja omandamise tehingute mõju kohta linna avalikule ruumile.
• Korrektse eestikeelse õigekirja tagamine osakonna dokumentides ja kirjades.
• Meeskonna töö juhtimine.
2. Linna objektide ja avaliku ruumi arhitektuurivõistluste korraldamise suunamine, võistlustingimuste koostamise ja võistluste läbiviimise korraldamine.
3. Objektide ülevaatustel osalemine kasutuslubade vormistamiseks, linna ehitiste vastuvõtukomisjonides osalemine.
4. Ettepanekute tegemine linna planeerimis-, projekteerimis- ja ehitusalaste normdokumentide kehtestamiseks, muutmiseks ja tühistamiseks.
5. Linna projekteerimis-, planeerimis- ja ehitusalaste eeskirjade ja normdokumentide väljatöötamisel osalemine.
6. Linnavalitsuse ja linnavolikogu poolt moodustatud komisjonide töös osalemine.
7. Ilma erikorralduseta ülesannete täitmine, mis tulenevad töö iseloomust ja ametikohta puudutavatest õigusaktidest. Direktori poolt antud ühekordsete täiendavate ülesannete täitmine.
8. Ameti direktori asendamine.

Nõudmised kandidaadile:
• erialane (arhitektuur) Eestis tunnustatud akadeemiline kõrgharidus (vähemalt magistrikraad, MA)
• planeeringute koostamise kogemus
• vähemalt viieaastane erialase töö kogemus
• eesti keele oskus C1-tasemel
• vene keele oskus vähemalt suhtlustasemel (nii kõnes kui kirjas)
• inglise keele oskus suhtlustasemel
• vastavus avaliku teenistuse seadusega ametnikule esitatavatele nõuetele
• hea juhtimisoskus, koostöövõimekus ja hea suhtlemisoskus
• suutlikkus iseseisvalt vastu võtta otsuseid
• kasuks tuleb erialase kutse omamine vähemalt 7 tasemel

Ametikoht pakub:
• huvitavat ja pingelist tööd vastuolulises suure arengupotentsiaaliga omavalitsuses
• võimalust Eesti oludes ainulaadseks väljakutseks
• enesetäiendamise võimalust
• sõbralikku meeskonda
• väljastpoolt Narvat tulijale munitsipaalkorteri üürimise võimalust

Kandideerimiseks esitada:
• elulookirjeldus (CV) kinnitusega avaliku teenistuse seaduses sätestatud teenistusse astumiseks nõuetele vastamisest
• haridust tõendava dokumendi koopia
• motivatsioonikiri (maks. 0,5 lk)
• essee visioonist, mida tähtsustad linnaruumis ja soovid peaarhitektina ellu viia (prioriteedid linnaruumis, ülesanded mida täita soovid jms) (maks. 2 lk)
• portfoolio teostatud töödest (4-6 tööd)

CV ja lisad märkega "PEAARHITEKT" palume saata hiljemalt 23. märtsiks 2021 Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ametile aadressil Peetri plats 5, 20308 Narva või e-posti aadressil: karin.uustallo@narva.ee.

Lisatud 22.02.2021, 20:47
Muudetud 22.02.2021, 21:18

eelmine järgmine