Narva linn


Narvas simuleeritakse septembris raudteeõnnetust

Päästeameti Ida päästekeskus koostöös ASi Eesti Raudtee, Narva linna kriisikomisjoni ja teiste ametkondadega korraldab 11. septembril Narva raudteejaamas raudteeõnnetuse lahendamise regionaalse õppuse, kuhu kutsutakse osalema ka kohalikke elanikke (vene keeles).

Päästekeskuse kriisireguleerimise büroo juhataja ja õppuse üldjuhi Maido Nõlvaku sõnul on valmistutud erinevate hädaolukordade paremaks lahendamiseks mitu aastat. „Näiteks on meie regioonis koostatud juba kuus reageerimisplaani ja nende juurde koostöös kohalike omavalitsustega ressursikataloogid. Üks efektiivseimaid vahendeid hädaolukorraks valmistumisel on õppus, mille käigus kontrollime väljatöötatud plaanide paikapidavust, et neid siis edaspidi täiendada,“ rääkis Nõlvak.
Õppuse legendi järgi põrkavad Narva raudteejaamas kokku rahvusvaheline reisirong ja ohtliku veosega rong. Bensiinitsisterni vigastuse tagajärjel tekib põlevvedeliku leke. Vedeliku süttimis- ja plahvatusohu tõttu on vaja määrata ohuala, evakueerida sealt inimesed, päästa rongist reisijad ja korraldada kannatanute transport haiglatesse. 

Nõlvaku ütlusel on õppuse eesmärk seekord äärmiselt ambitsioonikas – koguni kolme regionaalse plaani – rongiõnnetuse-, evakuatsiooni- ja meditsiiniplaani üheaegne testimine. Narva linna kriisikomisjoni peamine ülesanne on nn ohualast evakueeritud inimestele transpordi korraldamine ja nende paigutamine majutuskohtadesse.

Õppusel vabatahtlikult evakueeritavatena osalevatele inimestele pakutakse võimalust läbi oma kogemuse õppida ohuolukorras käituma.

Kuigi raudteeõnnetuse aset leidmise tõenäosus on suhteliselt väike - autotranspordil on õnnetusse sattumise oht senise statistika järgi 16 korda suurem kui raudteel, on seoses suure kaubakoguse ja rahvahulga ning rongide suure massiga õnnetuse võimalik tagajärg väga raske. Raudteeõnnetuse aset leidmise riski Ida- ja Lääne-Virumaal suurendab asjaolu, et siinsel raudteel veetakse igal aastal ligi 23 milj t ohtlikke aineid, mis moodustab ligikaudu 75% kogu kaubaveost Eesti Raudtee taristul. Võimaliku õnnetuse tagajärg saab olla ohtliku aine väljavoolamine, -paiskumine, -lendumine või pudenemine, mille tulemusena võib tekkida keskkonnareostus, kuid alati on oht ka tulekahju või plahvatuse tekkeks. Teemale lisab aktuaalsust ka asjaolu, et rongiõnnetused Euroopas on viimasel ajal sagenenud.

Õppusel osalevad: Päästeamet, AS Eesti Raudtee, Narva linnavalitsus, Politsei- ja Piirivalveamet, Häirekeskus, Terviseamet, SA Narva Haigla, SA Ida-Virumaa Kiirabi, AS Rakvere Haigla, Tallinna Tervishoiu Kõrgkool jt.


Õppuse kohta saab täpsemat infot Narva linna kodulehelt „
ELANIKKONNAKAITSE“ rubriigist, Narva linnakantselei nõunikult Urmas Tokmanilt 58552331 ning Päästeameti Ida päästekeskusest Maido Nõlvakult, tel 5275488, e-postil: maido.nolvak@rescue.ee.

Lisatud 06.08.2013, 14:39
Muudetud 06.08.2013, 14:44

eelmine