Narva linn


Kinnistute võõrandamine avalikul kirjalikul enampakkumisel

Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet kuulutab välja kinnistute võõrandamise avalikul kirjalikul enampakkumisel:

KINNISTU (hoonestatud) aadressil Joala tn 22 Narvas
Katastritunnus: 51105:004:0069
Maa sihtotstarve: ühiskondlike ehitiste maa 100%
Pindala: 4 026 m²
Alghind: 125 000 €
Osavõtutasu: 500 €
Tagatisraha: 15 000 €
Detailplaneeringut kehtestatud ei ole.

KINNISTU (hoonestamata) aadressil Ancis Daumani tn 26 Narvas
Katastritunnus: 51104:001:0101
Maa sihtotstarve: ärimaa 100%
Pindala: 4 210 m²
Alghind: 46 300 €
Osavõtutasu: 300  €
Tagatisraha: 4 100 €
Kitsendused: elektrimaakaabelliini kaitsevöönd
Detailplaneeringut kehtestatud ei ole.

KINNISTU (hoonestamata) aadressil Ancis Daumani tn 30 Narvas
Katastritunnus: 51104:001:0017
Maa sihtotstarve: üldkasutatav maa 100%
Pindala: 15 702 m²
Alghind: 90 000 €
Osavõtutasu: 500 €
Tagatisraha: 9 000 €
Kitsendused: elektrimaakaabelliini kaitsevöönd
Kinnistu suhtes kehtib detailplaneering, mis on kehtestatud Narva Linnavolikogu 14.08.2008 otsusega nr 252.

KINNISTU (hoonestamata) aadressil Ancis Daumani tn 36 Narvas
Katastritunnus: 51104:001:0102 
Maa sihtotstarve: ärimaa 100%
Pindala: 6 080 m²
Alghind: 66 900 €
Osavõtutasu: 300 €
Tagatisraha: 5 000 €
Detailplaneeringut kehtestatud ei ole.

KINNISTU (hoonestamata) aadressil Ancis Daumani tn 38 Narvas
Katastritunnus: 51104:001:0104
Maa sihtotstarve: ärimaa 100%
Pindala: 6 593 m²
Alghind: 79 100 €
Osavõtutasu: 300 €
Tagatisraha: 5 400 €
Detailplaneeringut kehtestatud ei ole.

KINNISTU (hoonestamata) aadressil Rahu tn 42 Narvas
Katastritunnus: 51104:001:0012
Maa sihtotstarve: ärimaa 50%, tootmismaa 50%
Pindala: 3 073 m²
Alghind: 34 000 €
Osavõtutasu: 500 €
Tagatisraha: 3 400 €
Kitsendused: maa-aluse vee- ja kanalisatsioonitorustiku kaitsevöönd, elektrimaakaabelliini kaitsevöönd.
Detailplaneeringut kehtestatud ei ole.

KINNISTU (hoonestamata) aadressil Rahu tn 48 Narvas
Katastritunnus: 51104:001:0011
Maa sihtotstarve: ärimaa 50%, tootmismaa 50%
Pindala: 11 576 m²
Alghind: 56 000 €
Osavõtutasu: 1 000 €
Tagatisraha: 5 600 €
Kitsendused: maa-aluse vee- ja kanalisatsioonitorustiku kaitsevöönd, elektrimaakaabelliini kaitsevöönd.
Detailplaneeringut kehtestatud ei ole.

KINNISTU (hoonestatud) aadressil Tallinna mnt 2b Narvas
Katastritunnus: 51101:006:0176
Maa sihtotstarve: ühiskondlike ehitiste maa 100%
Pindala: 679 m²
Alghind: 30 000 €
Osavõtutasu: 500 €
Tagatisraha: 3 000 €
Kitsendused: surveseadmete kaitsevöönd
Detailplaneeringut kehtestatud ei ole.

Enampakkumine viiakse läbi kooskõlas Narva Linnavolikogu 09.06.2005 määrusega nr 18/56 "Linnavara võõrandamise kord".

Enampakkumisest ei või osa võtta isiklikult ega esindaja kaudu:
• müügi korraldamise ja enampakkumise läbiviimisega seotud isikud, samuti isikud, kelle pädevusse kuulub ostja kinnitamine;
• isikud, kellel on linna eelarve ees võlgnevusi üüri, kommunaalmaksete või maksude osas;
• juriidilised isikud, kelle juhatuse või nõukogu liikmeteks on isikud, kes osalevad või on osalenud juhatuse või nõukogu liikmetena teiste juriidiliste isikute tegevuses, kes on tekitanud linna varale hüvitamata kahju või kellel on võlgnevusi linna eelarve ees;
• juriidilised ja füüsilised isikud, kelle suhtes on algatatud sundlikvideerimine või pankrotimenetlus.

Kinnised ümbrikud pakkumistega tuleb esitada tööpäeviti (E 8.00-18.00; T, K, N 8.00-17.00; R 8.00-16.00; lõunavaheaeg 12.00-13.00) Narva Linnavalitsuse Linnamajandusameti sekretärile aadressil Narva, Peetri plats 3, 4. korrus, ruum 23, kabinet 7, hiljemalt 13.06.2019 kell 9.00.
Ümbrikule tuleb märkida ainult võõrandatava kinnistu aadress ning selles peavad sisalduma vormikohane pakkumisavaldus ning muud nõutavad dokumendid. Pakkumise hind tuleb näidata eurodes täisarvuna, juhul kui numbritega ja sõnadega kirjutatud summad erinevad, loetakse õigeks sõnadega kirjutatud summa.

Pakkumisel osalemiseks tuleb esitada:
• kehtestatud vormi kohane pakkumisavaldus (avalduse vorm);
• füüsilisel isikul isikut tõendava dokumendi koopia;
• esindamise puhul esindamisõigust tõendavad dokumendid, esindaja isikut tõendava dokumendi koopia;
• juriidilise isiku vastava organi otsus pakkumisel osalemise kohta; seadusest tulenevat esindusõigust tõendav dokument, volikiri, volikirja andja esindusõigust tõendavad dokumendid jne;
• maksekorralduste koopiad osavõtutasu ja tagatisraha tasumise kohta;
• juriidilisel isikul – viimase 6 kuu majandustegevuse aruanne.

Määratud ajaks esitatud ümbrikute avalik avamine toimub 13.06.2019 kell 10.00 Narva Linnavalitsuse Linnamajandusametis aadressil Peetri plats 3, Narva, 4. korrus, ruum 23, kabinet 1. Pakkumiste avamine on avalik ja selle juures võivad viibida kõik pakkumise teinud isikud.

Enampakkumise osavõtutasu ja tagatisraha tasutakse Narva Linnavalitsuse Linnamajandusameti arvelduskontole nr EE171010220258553221 AS SEB Pank, selgituseks märkida objekti aadress, mille eest summad makstakse.

Enampakkumise võitjaks tunnistatakse osaleja, kes tegi suuruselt kõige kõrgema pakkumise. Juhul, kui kaks või enam enampakkumises osalejat on teinud võrdse kõrgeima pakkumise, korraldatakse nende vahel 15 (viieteistkümne) kalendripäeva jooksul täiendav enampakkumise voor. Täiendav voor viiakse läbi vastavalt Linnavara võõrandamise korras sätestatud suulise enampakkumise protseduurireeglitele, kusjuures alghinnaks on esimeses voorus pakutud kõrgeim hind.

Müügihind tasutakse enne müügilepingu sõlmimist või selle allakirjutamise ajal. Ostja poolt sissemakstud tagatisraha võetakse arvesse müügihinna tasumisel. Teistele pakkujatele tagastab võõrandamise korraldaja nende makstud tagatisraha hiljemalt 15 (viieteistkümne) kalendripäeva jooksul pärast müügilepingu sõlmimist või enampakkumise nurjunuks tunnistamisel.
Tagatisraha ei tagastata pakkujatele, kelle süül enampakkumine tunnistati nurjunuks.
Osavõtutasu ei tagastata.

Objekti notariaalse müügilepingu sõlmimise kulud, sealhulgas notaritasu, riigilõivu ning notariaalakti ärakirjade maksumuse, tasub täies ulatuses ostja.

Juhul, kui ostja ei ole ühe kuu jooksul, arvates Linnavara võõrandamise korra punktis 41 nimetatud linnavalitsuse ostja kinnitamise õigusakti jõustumise hetkest tasunud müügihinda ega sõlminud müügilepingut, tühistab linnavalitsus nimetatud õigusakti ning tunnistab enampakkumise nurjunuks, kusjuures võitja sissemakstud tagatisraha ei tagastata.

Enampakkumise läbiviimise tingimuste ning enampakkumisele pandud linnavara puudutavate dokumentidega saab tutvuda tööpäeviti Narva Linnavalitsuse Linnamajandusametis aadressil Narva, Peetri plats 3, IV korrus, ruum 23, kabinet nr 7.

Objektidega tutvumiseks palume aeg kokku leppida tööpäeviti telefonil 53033522.

Vastuvõtuaeg
• esmaspäev, teisipäev, kolmapäev, neljapäev 9.00-12.00, 13.00–17.00;
• reede 9.00-12.00, 13.00–16.00.

Info:
tel 53033522, e-post
linnamajandus@narva.ee.


Vaata veel:
Linnavara võõrandamine (garaažiboksid)
Linnavara võõrandamine (torud, torupõlved)

Lisatud 24.05.2019, 14:17
Muudetud 24.05.2019, 14:44

eelmine järgmine